[email protected]   +977 9801609742 (Janakpur), +977 44 520520 (Jaleshwar),
Follow Us On :

Completed consultation meeting and handover of “GESI policy” “लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति” माथीको छलफल तथा हस्तांतरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो

Completed consultation meeting and handover of “GESI policy” developed for Godaita municipality with the support of UNFPA.

संयुक्त राष्ट्रसंघिय जनसंख्या कोष (UNFPA) को सह्योगमा गोडैता नगरपालिका सर्लाहीका लागि तैयार पारिएको “लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति” माथीको छलफल तथा हस्तांतरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।